Podmínky soutěží KPBI na sociálních sítích Facebook a Instagram
(dále jen „Podmínky“)
Článek I.

Vyhlašovatel a organizátor soutěží

 1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěží je projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI). Soutěže jsou jednou z částí vzdělávacího projektu Kraje pro bezpečný internet doporučeného Radou Asociace krajů České republiky. Společnost Facebook je od závazků vůči všem účastníkům kompletně osvobozena.

 2. Tyto Podmínky stanovují pravidla soutěží, všeobecné podmínky pro účast v soutěžích, práva a povinnosti jeho účastníků a pravidla pro určení vítězů soutěží.

 3. Cílem soutěží je propagace vzdělávacího projektu Kraje pro bezpečný internet. Tato propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook a ani s ní spojena.

 4. Soutěž se koná na území České republiky.Článek II.

Trvání soutěží

Termíny trvání soutěží budou vždy uveřejněny v daném soutěžním příspěvkuČlánek III.

Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže

Zúčastnit soutěží se může pouze osoba starší 13 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „soutěžící“), která napíše u daného soutěžního příspěvku požadovaný komentář, a to buď

Všichni, kteří splní tyto podmínky, budou automaticky zařazeni do slosování.Článek IV.

Pravidla soutěží

 1. Soutěží se můžou zúčastnit pouze osoby uvedené v Článku III. těchto Podmínek.

 2. Účastí v soutěžích soutěžící v případě výhry souhlasí se zpracováním a zveřejněním jeho údajů podle těchto Podmínek.

 3. Do soutěží o výherní cenu/ceny bude zařazena každá fyzická osoba, která v termínu konání soutěže podle Článku II. těchto Podmínek splní všechny podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto Podmínkách.Článek V.

Výhra v soutěžích

 1. Výherce v soutěži získává cenu uvedenou v daném soutěžním příspěvku na
  facebookovém profilu https://www.facebook.com/kpbicz  a
  instagramovém účtu https://www.instagram.com/o_klik_napred/.

 2. Výherní cenu do soutěže věnuje organizátor soutěže.

 3. Výhry v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.

 4. Výhru není možné vyměnit za finanční hotovost.Článek VI.

Oznámení o výhře

 1. Výherce bude kontaktován písemně přes zprávy na Facebooku nebo Instagramu. Na tuto zprávu je výherce povinný reagovat ve lhůtě 72 hodin. V případě, že výherce nebude na výhru reagovat do 72 hodin, organizátor si vyhrazuje právo vykonat nové losování za účelem postoupení výhry dalšímu výherci.

 2. Jméno výherce/výherců zveřejní vyhlašovatel oznámením na

•    facebookovém profilu https://www.facebook.com/kpbicz  a
•    instagramovém účtu https://www.instagram.com/o_klik_napred/.


Článek VII.

Odevzdání výhry

 1. Výherce je povinen poskytnout organizátorovi soutěže potřebnou součinnost za účelem odevzdání jeho výhry. Organizátor je oprávněn při kontaktování výherce od něj požadovat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno a adresa bydliště za účelem odevzdání a doručení výhry.

 2. Poskytnutí těchto údajů výherce je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí bude považováno za neposkytnutí součinnosti na straně výherce, která je nevyhnutelná pro odevzdání výhry. Údaje výherce budou organizátorem zpracovávány nejdéle po dobu 1 roku ode dne jejich poskytnutí.

 3. Výherce uděluje organizátorovi souhlas ke zveřejnění údajů v rozsahu jméno a příjmení (resp. FB/IG jméno) v seznamu výherců uveřejněném na

 


Článek VIII.

Ztráta nároku na výhru

V případě, že výherce nesplní všechny podmínky uvedené v těchto Podmínkách soutěže, ztrácí nárok na výhru.Článek IX.

Ochrana osobních údajů

Účastník soutěže bere na vědomí, že dobrovolným zapojením se do soutěže uděluje Organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES („Všeobecné nařízení o ochraně údajů“, známé také jako GDPR) dobrovolný souhlas na zpracování osobních údajů v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů na dobu trvání soutěže a vyhodnocení soutěže, nejdéle ale na dobu (1) roku ode dne ukončení soutěže.Článek X.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky platí pro všechny soutěžící.

 2. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

 3. Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení dalších pravidel soutěže soutěžícím.

 4. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.

 5. Věcnou cenu v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

 6. Realizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny kontaktních údajů na sociálních sítích Facebook a Instagram (změna adresy profilu) oproti uvedené adrese v registraci.

 7. Realizátor si vyhrazuje právo soutěž prodloužit a upravit podmínky soutěže.

 8. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže, osoby jim blízké a ostatní spolupracující, právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži, včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, nemůže dostat výhru, která propadne ve prospěch pořadatele soutěže.

 9. Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 14. 4. 2021.Zpět na Pravidla soutěží žáků základních a středních škol

Naposledy změněno: Čtvrtek, 15. duben 2021, 09.33